Engagement Norli + Ahmad
Lokasi : Kg.Sg Tapah
Tarikh : 31 Oktober 2009