Ajim + Eika
Tarikh : 24 September 2011
Lokasi : Dewan Silveritage