Shahril + hanis
Tarikh : 20 November 2011
Lokasi : Kampar