Hafiz + Zura
Tarikh : 23 Oktober 2010
Lokasi : Batu Gajah

Dress by : Hazwani Osman Atelier

Eddie + Fida
Tarikh : 17 Oktober 2010

Lokasi : Batu Kurau