Khai + Syikin
Lokasi : Kg.Tanjung,Parit
Tarikh : 18 September 2010