Dr. Harrith + Dr. Tom
Tarikh : 18 Jun 2011
Lokasi : Dewan Banquet SUK